Betalingsbetingelser

Fakturering pr. 10 dag m/spesifisert underbilag. Betaling netto pr. 10 dager. Etter forfall beregnes morarenter med 1.5% pr. mnd.